top of page

Poradenství

konzultace a odborná podpora v oblastech bezpečnosti práce 

bezpečnosti strojních zařízení

 

 

Bezpečnosti práce a bezpečnosti strojních zařízení se věnuji již přes 30 let. Vystudoval jsem technické inženýrství a poté jsem pracoval 3 roky ve Státní zkušebně zemědělských, potravinářských a lesnických strojů v Brně. V roce 1991 jsem začal v oboru podnikat. V roce 2012 jsem byl jmenován soudním znalcem v oboru bezpečnosti práce.

S mým synem Jakubem jsme v roce 2018 založili společnost SKOPAL s.r.o. a získali jsme pověření od Ministerstva dopravy ČR k provozu technické zkušebny pro schvalování technické způsobilosti zvláštních vozidel k provozu na pozemních komunikacích.

Nabízíme komplexní poradenské služby a odborné konzultace v široké oblasti realizací bezpečnostních opatření:

Zajištění bezpečného provozu strojů a zařízení při uvedení na trh nebo do provozu, uvedení do provozu po rekonstrukci nebo po krizové situaci

Výstavba, rekonstrukce a provoz technologických celků s výrobou a využitím hořlavých a výbušných plynů (vodíku, pyrolýzního plynu, zemního plynu)

Výstavba, rekonstrukce a provoz posklizňových linek

Výstavba, rekonstrukce a provoz čerpacích stanic (nafty, benzínu, vodíku, LPG a CNG)

Posouzení shody podle zákona 22/1997 Sb. a zákona č. 90/2016 Sb.

Bezpečnostní značení podle NV č. 375/2017 Sb.

Havarijní plánování podle zákona č. 239/2000 Sb. a zákona č. 224/2015 Sb.

Průvodní a provozní dokumentace: návody k použití, MPBP, revizní zprávy vyhrazených technických zařízení, dokumentace k posouzení rizik, pasporty

Výstavba, rekonstrukce a provoz zařízení s neionizujícím zářením podle zákona č. 258/2000 Sb. a NV č. 291/2015 Sb.

Výstavba, rekonstrukce a provoz zařízení s ionizujícím zářením podle zákona č. 18/1997 Sb. a zákona č. 263/2016 Sb.

Výstavba, rekonstrukce a provoz servisních a opravárenských objektů

Technická způsobilost zvláštních vozidel k provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 56/2001 Sb.

Posouzení bezpečnosti starších strojů a zařízení podle zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 378/2001 Sb.

Metrologie podle zákona č. 505/1990 Sb.

Krizové řízení podle zákona č. 240/2000 Sb.

Výstavba, rekonstrukce a provoz sportovních, kulturních a společenských prostorů a pořádání firemních a soukromých akcí.

Anchor 2 - Bezpečnostní poradce
bottom of page