top of page

Soudní znalectví

v oboru bezpečnosti práce

Ing. Luboš Skopal je soudním znalcem jmenovaným Krajským soudem v Brně.

Znalecké posudky vypracovává v oboru bezpečnosti práce se specializací na bezpečnost při konstrukci a provozu strojních zařízení a technickou způsobilost zvláštních vozidel k provozu na pozemních komunikacích.

 

 

Vypracování znaleckých posudků v oboru bezpečnosti práce v oblastech:

Posouzení shody (ověření bezpečnosti) strojních zařízení při jejich dodávání na trh a do provozu podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 90/2016 Sb., relevantních prováděcích nařízení vlády k uvedeným zákonům, přímo použitelných předpisů EU a relevantních technických norem.

 

Posouzení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u provozovaných strojních zařízení podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prováděcích nařízení vlády k uvedenému zákonu, přímo použitelných předpisů EU a relevantních technických norem.

 

Posouzení funkční bezpečnosti podle relevantních technických norem.

 

Posouzení nebezpečí u složitých technologických celků podle relevantních technických norem.

 

Posouzení a eliminace pracovních rizik (bioplynových stanic, posklizňových linek, sušáren obilovin, pyrolýzních  systémů, balících linek, výrobních linek, obráběcích a tvářecích center, čerpacích stanic PH, LPG a CNG, skladů hořlavých a výbušných látek, linek tiskových strojů, dřevoobráběcích linek, atd.) podle relevantních technických norem.

Posouzení průvodní dokumentace (návodů k použití) podle relevantních právních a ostatních předpisů ČR a přímo použitelných předpisů EU.

Posouzení provozní dokumentace (revizních zpráv vyhrazených technických zařízení, pasportů tlakových nádob, protokolů o určení vnějších vlivů, požárně bezpečnostních řešení, posouzení rizik, interních předpisů atd.) podle relevantních právních a ostatních předpisů ČR a přímo použitelných předpisů EU.

Posouzení místních provozních bezpečnostních předpisů podle relevantních právních a ostatních předpisů ČR a přímo použitelných předpisů EU.

Posouzení bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění procesů (výroby, údržby, opravárenství, skladování, manipulace, přepravy, tváření, obrábění a dělení kovů atd.) podle relevantních právních a ostatních předpisů ČR a přímo použitelných předpisů EU.

Posouzení výbušného prostředí (výbušné plynné atmosféry a výbušné atmosféry s hořlavým prachem) podle relevantních právních a ostatních předpisů ČR a přímo použitelných předpisů EU.

Posouzení zařízení s výbušnou atmosférou a zařízení pracující ve výbušné atmosféře podle relevantních právních a ostatních předpisů ČR a přímo použitelných předpisů EU.

Posouzení dokumentace pro výstavbu a provoz složitých technologických celků (bioplynových stanic, posklizňových linek, sušáren obilovin, pyrolýzních systémů, balících linek, výrobních linek, obráběcích a tvářecích center, čerpacích stanic PH, LPG a CNG, skladů hořlavých a výbušných látek, linek tiskových strojů, dřevoobráběcích linek atd.) podle relevantních právních a ostatních předpisů ČR a přímo použitelných předpisů EU.

Posouzení dokumentace havarijního plánování a krizového řízení podle relevantních právních a ostatních předpisů ČR a přímo použitelných předpisů EU.

bottom of page