top of page

POSOUZENÍ RIZIK

 

 

Služby poskytujeme na základě osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb.

Vypracujeme analýzu a hodnocení rizik pro stanovení vhodných opatření pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí. Vycházíme z povinností zaměstnavatele stanovených v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů: Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům (§ 102, odst. 1).

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik (§ 102, odst. 2).

Provádíme pravidelnou kontrolu úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stavu technické prevence a úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek, při dodržování metod a způsobů zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle 

NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Vypracujeme opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiné vážné nebezpečí a evakuace zaměstnanců. Podle druhu činnosti a velikosti pracoviště navrhneme potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména lékařské pomoci, hasičů a policie a organizují evakuaci zaměstnanců. Zajistíme ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařské služby jejich vyškolení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

Poskytované služby mohou být provedeny:

V rozsahu jednorázového auditu ke zjištění aktuálního stavu – posouzení rizik nebo jako krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý management rizik při práci.

bottom of page